Bestuursmededelingen


Bestuursuitbreiding

Zoals bekend, heeft het bestuur thans nog twee vacatures die wij graag willen vervullen maar waarvoor wijzelf op dit moment nog geen concrete kandidaten hebben. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden om alles draaiende te houden. Dat zijn te weinig bestuursleden voor het vele werk dat verricht moet worden. Het is daarom dringend gewenst deze vacatures in te vullen. Vele handen maken immers licht werk.

Wij blijven zoeken, maar zouden het ook helemaal niet erg vinden, wanneer zich iemand spontaan zou melden! U heeft daarvoor nog tot de najaarsledenvergadering gelegenheid.

Bindende voordrachten voor eventuele tegenkandidaten kunnen worden gesteld voor de vergadering, mits schriftelijk gesteund door tenminste tien leden en vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat (Artikel 11 van de statuten).


Uitnodiging najaarsledenvergadering 11 november 2013

Het bestuur van de Historische Kring Velsen nodigt de leden uit tot het bijwonen van de najaarsledenvergadering, te houden op maandag 11 november 2013 in Woonzorgcentrum De Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek. De aanvang van deze vergadering is 20:00 uur. Zaal open om 19:30 uur. De gastspreker zal zijn de heer W. van Rixel. Het thema van deze lezing zal zijn: 'Velsen in oorlogstijd'.

Over de lezing:

Na een vijftal hectische oorlogsdagen in mei 1940, waarbij een groot deel van de visserijvloot en bijna alle passagiers- en vrachtschepen de havens van IJmuiden en Amsterdam verlaten hebben om een goed heenkomen te zoeken aan de andere kant van de Noordzee, keert de rust weer. Nederland heeft gecapituleerd. Ontgoochelde vluchtelingen, meest joodse Nederlanders keren terug naar hun woonsteden. Visserfamilies kijken tevergeefs uit naar de terugkeer van de uitgevaren trawlers en botters.

Omdat de koningin en de regering gevlucht zijn wordt het bestuur van ons land overgenomen door Reichskommissar Seyss-Inquart.

Deze diapresentatie geeft een beeld van het verdere verloop van de oorlog in onze omgeving. De scholen zijn weer begonnen. Duitse soldaten wandelen door de straten, doen inkopen in de winkels en lachen tegen de meisjes. Maar onze joodse landgenoten worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Ze moeten zich laten registreren en verhuizen naar getto’s en kampen. Er komt een tekort aan allerlei goederen, waardoor vele artikelen alleen met distributiebonnen zijn te verkrijgen.

De luchtoorlog doet zijn intrede. Vele bombardementen en luchtgevechten zijn het gevolg. Mannen worden aangespoord om in Duitsland te gaan werken. Indien niet goedschiks, dan met dwang. Razzia’s zijn het gevolg. De kust wordt volgebouwd met bunkers en de gaarkeuken zorgt voor warm eten. Na de mislukte slag om Arnhem in de herfst van 1944 volgt een strenge winter, waarin vooral veel verzwakte en zieke stadsbewoners van honger omkomen. Voor hen komt de ineenstorting van het Duitse Rijk te laat. De oorlog laat een vernield en leeggeroofd land achter.


Uitnodiging najaarsledenvergadering 12 november 2012

Het bestuur van de Historische Kring Velsen nodigt de leden uit tot het bijwonen van de najaarsledenvergadering, te houden op maandag 12 november 2012 in Woonzorgcentrum De Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek. De aanvang van deze vergadering is 20:00 uur. Zaal open om 19:30 uur. De gastspreker zal zijn de heer W. van Hoof. Het thema van deze lezing zal zijn: Het dorp Santpoort-Zuid.

Over de lezing: “Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Brederode” is de toepasselijke boektitel van een uitgave van Joke van der Aar en Siebe Rolle (Schuyt 1991). Inderdaad zijn het twee verschillende dorpskernen, die nu de naam Santpoort voeren. Elk dorp heeft een geheel eigen ontstaansgeschiedenis. Het dorp in noord, ontstaan op de kruising van de noord/zuid verbinding tussen Haarlem en Velsen/Beverwijk en de oost/west verbinding tussen kasteel Brederode en Spaarndam heeft altijd de naam Santpoort gehad. Het dorp in zuid is ontstaan op de plaats waar vanaf 1537 de Jan Gijzen zandvaart is gegraven en waar een zandwinning is geweest. Op die plek ontstond een buurtschap die jarenlang “Jan Gijzen” of “Jan Gijzenvaart” geheten heeft. Toen het Provinciaal Ziekenhuis (1848) sterke behoefte kreeg aan een treinverbinding werd in 1867 in Jan Gijzen een station gebouwd aan de lijn Haarlem - Uitgeest. Vanaf die tijd wordt Jan Gijzen dan Santpoort Station genoemd en Santpoort (Noord) wordt Santpoort Dorp. De benaming Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid is dan ook nog niet zo heel oud: pas sinds de bouw van het station in Santpoort-Noord in 1957 was er behoefte om dit onderscheid zo te gaan maken.

In Santpoort-Zuid werden na de periode van de zandwinning aan de Jan Gijzenvaart (1537 – 1562) de afgegraven vlakke zandgronden al snel in gebruik genomen door blekerijen. De lakenindustrie en het bleken van laken (=linnen) en garens was in die tijd in Kennemerland een industrie van grote betekenis. Langs de Jan Gijzenvaart vestigden zich vanaf de tweede helft van de 16e eeuw 11 blekerijen. Door de introductie van chemisch reinigen verdween vanaf het midden van de 18e eeuw het traditioneel bleken en werden de bleekgronden in gebruik genomen door hofsteden met land – en tuinbouw activiteiten op de drogere duingrond (veeteelt in de venen). De overgebleven blekerijen schakelden om naar het wasserijbedrijf. In de 17e en 18e eeuw schaften rijke stedelingen zich hofsteden aan als zomerverblijf. De hofsteden werden verfraaid tot buitenplaatsen met parken, vaak nog met eigen (pacht)boerderijen. De buitenplaatsen werden in de 19e eeuw in gebruik genomen als hotel of pension. In de 20e eeuw worden de meeste buitenplaatsen afgebroken ten behoeve van woningbouw en/of groene ruimte. In deze lezing zal met name de historie van Santpoort-Zuid belicht worden en zal Wim van Hooff u in vogelvlucht een schets geven van de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen tot heden. De lezing wordt gehouden met behulp van een Powerpoint presentatie met foto’s en kaarten.


Jan Gijzenvaart in noordelijke richting, de huidige Bloemendaalsestraatweg t.h.v. huis nr. 124. Links is de vaart net gedempt (na 1920)


Voorjaarsledenvergadering met lezing over de Arosa Sun

Het bestuur van de Historische Kring Velsen nodigt de leden uit tot het bijwonen van de voorjaarsleden-vergadering, te houden op maandag 2 april 2012 in Woonzorgcentrum De Hofstede aan de Aletta Jacobs-straat te Velserbroek. De gastspreker van deze avond is de heer W. de Wit die een lezing zal geven over de Arosa Sun.
Lees verder >>


Oproep aan onze leden

Wij willen graag de e-mail adressen van alle leden hebben, zodat wij u gemakkelijker en goedkoper op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten.

Heeft u als lid van de HKV de afgelopen periode géén e-mail bericht van ons ontvangen, dan hebben wij (nog) niet uw juiste e-mail adres. Wilt u in dat geval, uw e-mail adres kenbaar maken aan de ledenadministratie van de HKV graafsma@quicknet.nl.

In eerste instantie gebruiken wij uw e-mail adres uitsluitend om u te attenderen op nieuws dat op onze website is geplaatst en dat wij (nog) niet via onze nieuwsbrief VELISENA Loopmare hebben kunnen communiceren.

Leden die buiten de gemeente Velsen wonen verzoeken wij tevens om in te stemmen met het per e-mail ontvangen van onze nieuwsbrief. U bespaart ons daarmee een aanzienlijk bedrag aan portokosten. Dank voor de genomen moeite.


Home

©2012 Historische Kring Velsen