Even voorstellen


De Historische Kring Velsen (HKV) werd op 28 juli 1992 opgericht en heeft als doelstelling: het stimuleren en coördineren van het onderzoeken, vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van Velsen en zijn bewoners, alsmede het bevorderen van en/of meewerken aan de instandhouding van de historische objecten en waarden in Velsen.

Jaarlijks geeft de Kring het verenigingsmagazine Velisena uit, waarin vooral artikelen met een historisch tintje worden opgenomen. Daarnaast verschijnt een aantal malen per jaar de Velisena Loopmare, een nieuwsbrief met het laatste nieuws voor de leden over allerlei lopende zaken, zoals excursies, tentoonstellingen, verschenen boeken en mededelingen van het bestuur. Het Internet is de nieuwste manier om de HKV onder de aandacht van leden én belangstellenden te brengen.

Een greep uit de activiteiten van de Kring

De HKV nam het initatief om in samenwerking met de gemeente Beverwijk en een basisschool de vijftigste herdenking van de grote razzia, die op 16 april 1944 in Velsen-Noord en Beverwijk werd gehouden, te herdenken.

Intussen begon een andere werkgroep met de voorbereiding van een publicatie over de vijf bezettingsjaren in Velsen en al snel bleek dat er zoveel materiaal voorhanden was, dat de uitgave van een boek meer en meer in zicht kwam. Zo kon in mei 1995 het eerste exemplaar van het door de HKV uitgegeven boek Een gemeente in oorlogstijd, Velsen 1940-1945 aan de burgemeester van Velsen worden aangeboden. De Canadese oud-strijders die in dezelfde maand in Velsen te gast waren, kregen een Engelse vertaling van enkele hoofdstukken uit het boek cadeau.

Een afgevaardigde van de Kring is daarom ook lid van het ‘4 en 5 mei comité Velsen’.

Ondertussen groeide de Kring en kon de werkgroep ‘lokale geschiedbeoefening’ in het leven worden geroepen. De leden daarvan houden zich met allerlei onderwerpen bezig en publiceren van tijd tot tijd hun artikelen in Velisena.

Op initiatief van de Kring werd een diaserie over archeologie voor het voortgezet onderwijs gemaakt, waardoor een band ontstond met enkele scholen binnen de gemeente.

Omdat ook een aantal verenigingen lid is van de Kring, voerde de voorzitter daarvan namens die verenigingen het woord tijdens een inspraakavond ten stadhuize naar aanleiding van de bezuinigingsnota van de gemeente ‘Roeien met de riemen die je hebt’. Veel verenigingen waren daardoor in rep en roer.

In het kader van het ‘Jaar van het Industrieel Erfgoed’ én het jaar van de heropening van de spoorlijn Santpoort-IJmuiden, in 1996, zette weer een andere werkgroep van de HKV de tentoonstelling ‘Halte Driehuis-Westerveld’ op, die met foto’s, teksten en spoorwegattributen rond de duizend belangstellenden uit het hele land trok. De foto’s werden later benut voor de uitgave van het fotoboekje De IJmuiden spoorlijn, zo was het.

In hetzelfde jaar werden excursies gehouden naar de Watertoren en over de Velserdijk, waarvoor één van onze leden een fietsroute heeft beschreven, die hij op verzoek van Lovers Rail naar Amsterdam CS verlengde.

De werkgroep Duin en Kruidberg zag zijn werk bekroond met de uitgave van het boek Duin en Kruidberg, Honderd jaar buitenplaats of Het duingebied van de familie Cremer. Uitgeverij De Vrieseborch te Haarlem kon in januari 1998 de eerste druk uitbrengen en in maart 1999 de tweede druk.

Dat boek vormt de band die in de loop der tijd is ontstaan tussen onze Kring en de Volksuniversiteit Velsen. Op verzoek van de laatste hebben twee van de auteurs inmiddels ruim vierhonderd ‘cursisten’ door het voormalige woonhuis van de familie Cremer rondgeleid. Ook in de onmiddellijke omgeving het huis verzorgde de Kring rondleidingen, want over de ‘buitenboel’ weet een andere auteur weer boeiend te vertellen.

Er zijn voor de leden van de Kring inmiddels diverse excursies gehouden, zoals naar het Forteiland, de buitenplaatsen Velserbeek, Scheybeek en Spaarnberg, het Frans Halsmuseum, de Haarlemse Hofjes en de Ruïne van Brederode en naar de latere woonplaats van de Brederodes: Vianen.

De werkgroep Millenniumwisseling heeft dit jaar een speciale aflevering van Velisena met de titel Velsen rond 1900 samengesteld, waarin aandacht wordt besteed aan een aantal onderwerpen rond de vorige eeuwwisseling.

Sinds 1999 heeft de HKV de werkgroep Genealogie in het leven geroepen wegens opheffing van de plaatselijke genealogie-afdeling. De meeste leden daarvan zijn overgestapt naar de HKV. Daardoor is de HKV een bibliotheek rijker geworden, die over niet al te lange tijd voor de leden toegankelijk wordt.

Zo is een aantal leden van de Kring op alle mogelijke manieren betrokken bij het reilen en zeilen van onze vereniging, die nu ruim tweehonderd individuele leden en twintig lid-verenigingen/instanties telt.

U wordt uitgenodigd zich bij de Kring aan te sluiten, óók als u niet actief aan een werkgroep of andere activiteit wilt deelnemen. U steunt ons in ieder geval door uw lidmaatschap. Het lidmaatschap kost per jaar € 15,00; voor een huisgenoot-lid € 7,00; een organisatie of vereniging ("rechtspersoon") € 27,50 (tarieven 2002). U kunt zich op eenvoudige wijze aanmelden via het on-line aanmeldingsformulier.

Voor uw lidmaatschapsgeld ontvangt u jaarlijks Velisena en de Velisena-nieuwsbrieven en kunt u deelnemen aan de veelal gratis excursies en lezingen (tijdens ledenvergaderingen). Tweemaal per jaar houden wij onze ledenvergadering, met een huishoudelijk deel en een lezing.

Bij dit alles streeft de Kring naar samenwerking met de zusterverenigingen en het Noord-Hollands Archief.

Voor meer informatie over de HKV kunt u contact opnemen met secretaris Alex Spekking of voorzitter John Buijsman.

De HKV is aangesloten bij Culturele Stichting Velser Gemeenschap.

Klik hier voor informatie over het bestuur, het secretariaat en de ledenadministratie.
Klik hier voor de bestuursmededelingen.


Home

©2000-2011 Historische Kring Velsen