Ledenvergaderingen


Tweemaal per jaar - meestal in mei en in november - vindt de ledenvergadering plaats. Naast het huishoudelijk deel vormt de lezing met een spreker van buiten de Kring een vast onderdeel.


Impressie najaarsledenvergadering maandag 10 november 2008

door Leo A. van Leeuwen.

Er kon van een redelijke opkomst gesproken worden bij deze vergadering. Het "koppen tellen" gaf aan, dat er 60 leden aanwezig waren, maar op de presentielijst verloochende dit. Er zouden "slechts" 53 leden aanwezig zijn. Na de opening van de vergadering volgen de mededelingen van huishoudelijke aard. Door verloop in het bestuur zijn er weer nieuwe bestuursleden nodig en dus ook een nieuwe voorzitter.

Hierna volgde een zeer interessante lezing door de heer Alexander de Bruin die belast was met de restauratie van de voormalige regentenkamers in de Janskliniek te Haarlem. Door middel van dia's werden fraaie en interessante beelden getoond. Kunstschilderwerk en beschildering van de genoemde ruimten kwamen ruimschoots aan bod. Het kunstschilderwerk betrof de fraaie landschapsbeschildering op alle wanden en de decoratie van de schouwen. Met de beschildering wordt het verfwerk van de deuren, ramen, lijstwerk, lambriseringen en schouwen bedoeld. In alle verftinten was een prachtig evenwicht gevonden. Ook vertelde de heer De Bruin dat voor schilderwerk eerst een grondige restauratie achter de wandbeschilderingen had plaats gevonden. Kortom, het is een geweldige ingreep geweest. De toehoorders waren zeer geïnteresseerd wat wel bleek uit de vele belangstellende vragen die na deze lezing volgden. Jammer alleen, dat het vertonen van de dia’s minder soepel verliep, maar dat deed niets af aan de duidelijke uitleg door de spreker. Als dank viel hem een klaterend applaus en het traditionele envelopje ten deel.

Na de lezing werd "Velisena" nummer 17 gepresenteerd. Redactiesecretaris Jan Victor Suurmond overhadigde het eerste exemplaar aan de heer Willem van de Griend jr. uit Spaarndam, die in deze uitgave door Wim Sellen het leven van zijn vader, Willem van de Griend sr. als tunnelbouwer laat optekenen.

Na de pauze is de tijd verder ingeruimd voor de gebruikelijke vergadering. Na de ingekomen stukken, notulen vorige vergadering, begroting 2009, werkgroepverslagen en rondvraag wordt de vergadering, die in gezellige sfeer heeft plaatsgevonden, door de voorzitter afgesloten.


Impressie najaarsledenvergadering 31 oktober 2005

door Leo A. van Leeuwen.

De najaarsledenvergadering 2005 vond plaats op maandag 31 oktober in zorgcentrum "De Hofstede" te Velserbroek. Er waren ongeveer tachtig personen aanwezig; iets minder belangstellenden dan voorgaande keren, maar de zaal was toch redelijk gevuld. Het was even na acht uur toen de nieuwe voorzitter Mike Uijl de bijeenkomst opende. Hij heette de bezoekers hartelijk welkom. Na wat mededelingen van bestuurlijke aard moest hij melden, dat de heer Jean Roefsma helaas verhinderd was om de lezing te houden over het onderwerp: "Recente archeologische opgravingen in Beverwijk en omstreken". Dit afzeggen was natuurlijk erg jammer, maar onze eigen Wim Bosman, archeoloog en medeverenigingslid heeft de avond gered en kon na enig zoeken uit zo’n 32.000 dia’s een boeiende lezing houden over Prehistorisch onderzoek in de omgeving en directe nabijheid van Velsen. Schitterend beeldmateriaal werd hierbij op het witte doek getoond. Er waren blootgelegde ploegsporen te zien in de Zuidpolder bij Haarlem van 700 tot 900 jaar voor Christus. Deze lagen ± 40 centimeter onder het maaiveld. Ook werd een nog bestaande strandwal getoond die wel 6000 tot 4000 jaar voor onze jaartelling ontstaan was. Er leefden al boeren in deze omgeving maar de voren van hun ploegwerk, die in de loop van de tijd in de bodem ontstaan waren en op de dia’s goed zichtbaar waren, hadden deze strandwal in al die tijd niet noemenswaardig beschadigd. Bosman vertelde verder over overblijfselen uit de zeer grijze oudheid en we kwamen uiteindelijk terecht in de eigen omgeving in Velsen. De toehoorders hingen aan zijn lippen toen Wim Bosman in zijn toch wel knappe, inderhaast geïmproviseerde lezing vertelde over recente opgravingen bij station Santpoort Zuid waar oude sporen van bewoning van ongeveer 1000 jaar voor de Bronstijd gevonden zijn. Er zijn op verschillende niveau’s in diverse bodemlagen sporen van akkerbouw gevonden. Hier en daar zelfs lagen boven elkaar. Voorts wordt er verder verteld over een ander gemeentedeel; de Velserbroek. Ook waar zich nu de Westbroekerplas bevindt zijn sporen van akkerbouw gevonden. In de plandelen H en K, zo vertelt Bosman, is een grafheuvel aangetroffen van zo’n 3600 jaar geleden, ongeveer 1200 tot 1400 voor de jaartelling. Het verhaal voldeed uitstekend als alternatief voor hetgeen er voor deze avond was aangekondigd. Een waarderend woord van dank aan de verteller was zeker op zijn plaats. De aangeboden bos bloemen en het applaus van de toehoorders bewees dat Wim Bosman er in geslaagd was er weer eens wat moois van te maken.

Vervolgens was het woord aan Jan Suurmond. Hij had Annemarie Schüttenhelm de veertiende jaargang van Velisena willen overhandigen, maar omdat de najaarsledenvergadering twee weken was vervroegd, was een exemplaar hiervan nog niet gereed. De drukker had echter met grote stelligheid te kennen gegeven, dat woensdag Velisena gereed zou zijn. Suurmond zou dus donderdag hierop het eerste exemplaar vergezeld van een bloemetje ten huize van mevrouw Schüttenhelm overhandigen. De aanwezigen werd medegedeeld dat uitreiking van Velisena 14 later zou volgen.

Na de pauze werd de vergadering voortgezet. Aan bod kwamen: mededelingen en ingekomen stukken secretaris; notulen van de ledenvergadering van 15 mei j.l.; begroting 2005 van de penningmeester; verslagen en mededelingen van de werkgroepen: Genealogie, Lokale Geschiedbeoefening, Monumenten, Begraafplaatsen, Website, Meer en Berg en de Redactie van Velisena; rondvraag en Sluiting

Het officiële verslag van de vergadering verschijnt in de Velisena Nieuwsbrief.


Impressie voorjaarsledenvergadering 10 mei 2004

door Leo A. van Leeuwen.

De najaarsledenvergadering vond plaats op maandag 10 mei 2004 in zorgcentrum "De Hofstede" te Velserbroek. De zaal was redelijk gevuld met zo’n 55 aanwezigen. Evenals bij de najaarsvergadering in 2003 opent de voorzitter Guus Hartendorf iets te laat, om 20.05 uur de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezigen.
Daarop krijgt Annemarie Schüttenhelm het woord. Zij deelt mee dat op aanvraag van het H.K.V.-bestuur de voorzitter, Guus Hartendorf is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Annemarie Schüttenhelm overhandigt de "geridderde" ook een fraai boeket. Ook wordt medegedeeld dat tevens de HKV-leden, de heren Suurbier en Schaafsma een lintje mochten ontvangen.

Hierna volgen de mededelingen. Voorzitter memoreert hierna het verschijnen het boek: "Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen 2" van Jan Morren. Er wordt alweer uitgekeken naar het derde deel.
De vrijwilligersavond in het Pieter Vermeulenmuseum is echt druk bezocht. Er moesten van her en der stoelen worden aangesleept. De avond, die begon met een korte lezing door HKV-lid Jan-Hein Beelen over de linnenblekerijen in Velsen e.o. Verder werd de avond gevuld met een gezellig samenzijn. Hierbij is een pluim voor de welverzorgde catering zeker op zijn plaats.
De datum voor de volgende ledenvergadering wordt vastgesteld. Dat zal wederom in Zorgcentrum "De Hofstede" zijn in het najaar op 15 november a.s.
De HKV heeft een prachtig oud vaandel van de voormalige Christelijke Zangvereniging "Soli Deo Gloria" in ontvangst mogen nemen. Het getoonde vaandel is inmiddels aan het Archief voor Zuid Kennemerland overgedragen.

Dan volgen de overige "officiële" vergaderpunten waarvan volledige verslaggeving volgt in de notulen van vergadering. Secretaris John Buijsman meldt dat er geen ingekomen stukken zijn. Voorzitter neemt de notulen door met dank aan Karel Ackema, de voormalige secretaris. Hierna volgt het verslag van de penningmeester, John van der Pol. Bij de bestuursverkiezing is Annemarie Schüttenhelm aftredend en herkiesbaar. Onder bijval van de aanwezigen stelt zij zich weer beschikbaar voor een nieuwe periode.


Een zaal vol met leden... Foto Annemiek Keijzers.

Hierna zijn de vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen aan het woord. Achtereenvolgens zijn dat: Annemiek Keijzers-Kuipers (Genealogie), Jan Morren (Lokale Geschiedbeoefening), Cees Rings (Monumenten), Guurs Hartendorf (Begraafplaatsen), Annemiek Keijzers (Website), Jan Suurmond (Velisena), Wim Bosman (Archief Bouwtoezicht).
Annemiek Keijzers vraagt om nieuws en ontwikkelingen bij de werkgroepen door te geven aan de redactie van de web site. Op deze wijze krijgen deze groepen dan ook meer bekendheid. Leden en belangstellenden worden tevens verzocht om voor de rubriek "Foto’s van vroeger" kiekjes met een kort, bijpassend verhaal in te leveren voor plaatsing op de site (bij de foto uitdrukkelijk de bron vermelden).
Wim Bosman merkte o.a op, dat bij de Sauna (Stomerij noemde hij dat) aan de Velserenderlaan nog steeds de felgekleurde neonreclame brandt. Dat is totaal niet passend in deze omgeving.

Tot slot waren er voor de rondvraag geen vragen meer uit de zaal, dus kon de voorzitter het vergaderdeel van de bijeenkomst sluiten.
Tijdens de volgende pauze was er tijd voor een kopje of glaasje en hadden de aanwezigen weer gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.


Fred Schweitzer aan het woord. Foto Annemiek Keijzers.

Na de pauze volgde een lezing door HKV-lid, de heer Fred Schweitzer over het vorig jaar uitgekomen boek: "Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen. Het land, de bewoners en hun heren tussen 700 en 1300". De auteurs van dit boek zijn de HKV-leden: Bert Koene, Jan Morren en Fred Schweitzer. De lezing ging met name over het Beverwijkse gebied. Een indrukwekkend verhaal over van alles wat zich in de tijdsspanne van 700 tot 1300 in de streek had afgespeeld. De infrastructuur werd aan de hand van lichtbeelden verduidelijkt. Spreker moest in de korte tijd die hem ter beschikking stond veel, héél veel vertellen, wat er op neer kwam, dat details minimaal besproken konden worden. Het ging over geestgronden, strandwallen, grond- en jachtrecht, Friezen, Germanen, Merovingen, Kennemers, Franken, missionarissen, vrijen, horigen, slaven (die minder in tel waren dan varkens). Echternach kwam ter sprake en Willibrord, Bonifacius, Radboud, Adrichem, Pepijn van Herstal. Kortom, een veelheid van informatie die door een enthousiaste heer Schweitzer aan de toehoorders werd overgedragen. Zo veel was er te vertellen, dat de tijd die de spreker was toegedeeld in feite veel te kort was. In het kort komt het er wel op neer, dat het werkelijk de moeite waard is, het fraaie boek aan te schaffen. Voor de geïnteresseerden zal het boek, na het lezen het een sieraad op de boekenplank zijn.


Fred Schweitzer. Foto Annemiek Keijzers.


Impressie najaarsledenvergadering 17 november 2003

door Leo A. van Leeuwen.

De najaarsledenvergadering vond plaats op maandag 17 november 2003 om 20.00 uur in zorgcentrum "De Hofstede" te Velserbroek. Hier volgt een korte impressie. Het is niet de bedoeling hier een volledig verslag van de bijeenkomst te geven. Daar zal de secretaris in de notulen zorg voor dragen.

De zaal was goed gevuld maar gezien het aantal leden van de H.K.V. zou er eigenlijk een groot tekort aan plaatsen moeten zijn. Om 20.05 uur opent de voorzitter G.E. Hartendorf de bijeenkomst en verwelkomt alle aanwezigen. Direct hierop geeft hij het woord aan Sjoerd Wierda die mede-auteur is van het boek: "Verloren uitzicht, bloei en teloorgang van het Wijkermeer." De aangekondigde mede-presentatrice en tevens mede-auteur van hetzelfde boek, Sandra van Assen, kon helaas wegens werkzaamheden elders niet aanwezig zijn.

Met behulp van sheets vertelde Wierda de geschiedenis van het Wijkermeer en omliggende bebouwing. De getoonde afbeeldingen gaven een duidelijk beeld hoe het meer in de loop der tijd geslonken is. Door de gunstige ligging tussen het meer en de duinenrij was de streek zeer geschikt voor bewoning. In de loop der eeuwen nam daardoor de bevolking aanmerkelijk toe. Ook werden er in de loop der tijd tussen de binnenduinrand en de strandwallen veel buitenplaatsen aangelegd. Deze buitenplaatsen werden veelal slechts in de zomermaanden door de gegoede families uit Amsterdam en Haarlem bewoond. Dat bracht met zich mee dat er twee maal per jaar complete verhuizingen van meubilair, linnengoed en huishoudelijke artikelen plaats vond. Voor de plaatselijke bevolking was er altijd wel werk te vinden. Er was op de buitenplaatsen veel huishoudelijk, stal- en tuinpersoneel nodig en daar kon altijd ruimschoots in worden voorzien. Ook de plaatselijke middenstand spinde er gedurende de zomermaanden goed garen bij. Er ontstond door de parkaanleg ook veel bebossing en weldra was er een lucratieve houtindustrie. Sloten en beken werden verlegd om de buitenplaatsen te vergroten en opnieuw in te richten. De uitbreiding van grond was een goede belegging want er waren nog niet veel banken om dat te regelen. Naderhand werd steeds meer grond van de buitenplaatsen geschikt gemaakt voor recreatie. Zo ontstond de klassieke geometrische tuinaanleg in de Franse stijl van die tijd, maar ook werden tuinen in Engelse landschapstijl aangelegd. De riante huizen werden voorzien van dakterrassen of paviljoens zodat de bewoners een prachtig panoramisch uitzicht hadden over het Wijkermeer en het omliggende duinlandschap.


Sjoerd Wierda tijdens de presentatie. Foto EHB.

Het was een interessante lezing. De toehoorders kregen de gelegenheid tot het stellen van vragen en Jan Morren zorgde zo hier en daar nog voor een aanvulling. Zo werd door hem duidelijk gemaakt, dat de binnenwegen meestal eigendom waren van de bezitters van de aangrenzende buitenplaatsen. Waren er aan weerszijde van de weg buitenplaatsen gelegen, dan liep het eigendom tot het hart van de weg. De eigenaren van de buitens plantten naar believen bomen en struiken langs de weg waardoor een grote variatie aan struweel ontstond.


Sjoerd Wierda met boek. Foto EHB.

Na de lezing volgde de presentatie door Jan Suurmond van de jaarlijkse uitgave van Velisena 12 met thema: "Boerderijen in Velsen". Deze editie bevat lezenswaardige artikelen van de HKV-leden Wim Bosman, Jan Morren en Leo Arisz. Suurmond deed verslag over de totstandkoming van deze uitgave. Zo wachtte de reactie een onstuimige tijd toen twee maanden voor de deadline bleek dat wegens omstandigheden er naarstig gezocht moest worden naar een andere drukker en daarbij de redactie meer opmaakwerk moest verrichten dan anders. Gelukkig is alles op tijd afgerond en kon het eerste exemplaar aan afscheidnemend secretaris Karel Ackema worden uitgereikt.


Jan Suurmond biedt het eerste exemplaar van Velisena editie 2003 aan Karel Ackema aan. Foto EHB.


De auteurs van de artikelen in Velisena 2003. Foto EHB.

Vervolgens deden de werkgroepen verslag van hun plannen en bezigheden.
De werkgroep Genealogie wil een boekje met de beschrijving van straatnamen uitgeven, en vraagt wie van de aanwezigen daarbij behulpzaam kan en wil zijn.
De werkgroep Lokale Geschiedschrijving wil de geschiedenis van de tolwegen in en om Velsen vastleggen. Tevens wil deze groep meer over het eerste spoorwegstation te IJmuiden te weten komen.
De werkgroep Monumenten laat weten dat de grens Velsen – Bloemendaal definitief zal komen te liggen aan de Velserenderlaan. Tevens wordt gemeld dat de Villa Westerveld wordt teruggebracht in de oude situatie met raamluiken.
Een werkgroep Restauratie Begraafplaatsen bestaat nog niet. Er is een suggestie om deze groep op te richten.
De werkgroep Bouwtoezicht komt bijna van de grond. Er zal contact opgenomen worden met de leden die zich opgaven.
De werkgroep Archeologie heeft momenteel weinig te melden, want er is weinig gebeurd de laatste tijd.
De werkgroep Redactie Velisena ziet historische artikelen met een actualiteitswaarde toch liever geplaatst in het Velisena jaarboek in plaats van in de Velisena nieuwsbrief. Het jaarboek biedt een betere "houdbaarheid". Een kort resum&eaigu; zou i.v.m. de actualiteit en als vooraankondiging in de nieuwsbrief kunnen verschijnen.

De werkgroep Websiteredactie meldt dat het bezoekersaantal van de site gestadig groeit. Er is een rubriek "Foto’s van vroeger" gelanceerd. Leden en belangstellenden worden verzocht oude foto’s aan te leveren met een kort, bijpassend verhaal. Als eerst heeft lid van de website werkgroep Annemiek Keijzers-Kuipers een prachtige serie foto’s geplaatst met als thema; "De strenge winter van 1963". Er is (wederom) een beroep gedaan op de leden van de diverse werkgroepen, om kopij te leveren voor de website. Grote kans dat dan de diverse bezigheden wat meer in de algemene belangstelling komen te staan. De werkgroep meldt tevens nog dat webhosting alle aandacht heeft: de huidig beschikbare ruimte zal binnenkort onvoldoende zijn.

De vergadering werd voortgezet met een afscheidsspeech van de voorzitter voor de heer Ackema, die deze avond voor de laatste keer als secerataris van de HKV optrad. Hem werd o.a. een prachtige bos bloemen overhandigd.


Guus Hartendorf en Karel Ackema. Foto EHB.

Bij de rondvraag was weinig animo voor vragen. Het was ook al laat, dus hierop kon de voorzitter de bijeenkomst afsluiten.


Impressie voorjaarsledenvergadering 19 mei 2003

Zorgcentrum "De Hofstede" te Velserbroek op maandag 19 mei 2003. Aanvang 20.00 uur.

Om 20.07 uur opent de voorzitter G.E. Hartendorf de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezigen en speciaal wethouder Annemieke Korf. Hierna volgen de gebruikelijke mededelingen. De geplande fietstocht kan geen doorgang vinden wegens gebrek aan belangstelling. De voorzitter meldt, dat museum Kennemerland gidsen wil opleiden. Wie wil zich hiervoor opgeven? Er melden zich drie leden.

Tijdens de traditionele "Lenteborrel" van de Rabobank wordt bekend gemaakt, dat de Historische Kring Velsen, tezamen met de schilders-hobbyvereniging "Terpen Tijn" de prijs van € 750,= is toegekend. Het is de bedoeling, dat "Terpen Tijn" vijftien schilderijen maakt die betrekking hebben op de geschiedenis van Velsen. Voorzien van door de HKV geleverde begeleidende tekst zullen de afbeeldingen in een boekje worden uitgegeven.

In het kader van het "Jaar van de stolpboerderij" wordt een boekje uitgegeven met de titel: "De Boer Op". Er is een kaart van de ± 25 kilometer lange route langs 21 boerderijen in de gemeente Velsen bijgevoegd. De onderweg te passeren boerderijen worden beknopt, doch duidelijk omschreven. Het is boekje kwam tot stand door samenwerking van Masja Gemser en Joke Groot van Monumentenzorg van de gemeente Velsen en Jan Morren van de Historische Kring Velsen. Voorzitter Hartendorf bood Wedhouder Annemieke Korf het eerste exemplaar aan. Zij zei in haar dankwoord dat zij het boekje een mooi product vond en dat het haar zo aansprak, temeer omdat de route vlak langs haar huis loopt, zodat zij direct op de fiets kan stappen om het beschreven traject te volgen. Wethouder Korf vond "een eer" om op de avond aanwezig te mogen zijn, maar moest de bijeenkomst voortijdig verlaten wegens verplichtingen elders. Tijdens de pauze van de vergaderavond is het boekje te verkrijgen voor € 1,50.


Guus Hartendorf biedt Annemieke Korf het eerste exemplaar van "De Boer Op" aan. Foto EHB.

Er zijn weinig ingekomen stukken en ook het jaarverslag van secretaris K.P. Ackema kan kort door hem worden samengevat. Er volgt tevens een kleine opsomming van afwezig gemelde leden.

Het verslag van de penningmeester J.A.P. van der Pol moet helaas achterwege blijven wegens het pas kort geleden overgenomen penningmeesterschap. Daarom is er ook geen verslag van de kascommissie, wat commentaar onder de aanwezigen uitlokt. De voorzitter beslist na stemming dat discussie over het een en ander zal plaatsvinden in de najaarsledenvergadering. Het verslag van de huidige kascommissie zal in de najaarsledenvergadering plaatsvinden en er is daarom nu geen nieuwe kascommissie benoemd.

De notulen van de vergadering van maandag, 11 november 2002 worden door de vergadering als in orde vastgesteld.

In verband met de laat invallende duisternis en daardoor hinderlijke lichtinval wordt besloten, de aangekondigde lezing met dia's naar een later tijdstip van de avond, na de pauze te verschuiven.

Als volgend onderwerp zal nu de presentatie van diverse werkgroepen plaatsvinden. De werkgroepen Genealogie, Velisena, Website, Monumenten en Lokale geschiedbeoefening doen in het kort hun verhaal. Vanuit de werkgroep Website worden de diverse werkgroepen nogmaals opgeroepen, hun bezigheden via de eigen website van de HKV te actualiseren, want hiervan wordt te weinig gebruik gemaakt, terwijl het toch zo'n schitterend medium is om de werkzaamheden van de diverse groepen wat meer bekendheid te geven. Aansluitend op de presentatie van de diverse werkgroepen krijgt de heer Volp van Bouw en Woningtoezicht der gemeente Velsen het woord. Hij roept de leden op, ten stadhuize assistentie te komen verlenen bij het ordenen en ruimen van het oude archief dat vanaf 1900 aanwezig is. Aan de hand van enig documentatiemateriaal wordt getoond hoe interessant dergelijke werkzaamheden voor de Historische Kring Velsen kan zijn. Al gauw worden leden bereid gevonden in de werkgroep Bouwarchief plaats te nemen zodat de HKV thans alweer over zes werkgroepen zou kunnen beschikken.

Er is voor aanvang van de pauze nog een korte rondvraag.

Na de pauze komt de, als gast uitgenodigde heer Ton Schotten, oud-leraar middelbaar agrarisch onderwijs in Noord-Holland aan het woord in zijn lezing: "De stolpen in Noord-Holland" De heer Schotten vertelt dat thans nog zo'n beetje de helft van de bestaande boerderijen als zodanig in gebruik zijn. De andere helft is voor bewoning of bedrijf ingericht. Hij vertelt zeer boeiend en weet de aandacht goed vast te houden. Aan de hand van een kunstige maquette die geheel uitneembaar is, legt hij uit hoe deze boerderijen ontstaan en later uitgebouwd zijn. Een magnifieke serie dia's over Westfriese en Noord-Hollandse boerderijen begeleidt en voltooit zijn verhaal. Tot slot dankt de voorzitter de heer Schotten voor het gebodene en biedt hem o.a. een exemplaar aan van "De Boer op".


Ton Schotten legt de bouw van de stolpboerderij. Foto EHB.

Hierna besluit de voorzitter de bijeenkomst en heeft op de valreep nog een mededeling: de aangekondigde excursie naar de Hofgeest zal plaatsvinden op zaterdag, 4 oktober en hiervoor kan men zich op de gebruikelijke wijze opgeven. Er mag gesproken worden van een zeer geslaagde bijeenkomst.

Leo A. van Leeuwen


Foto-impressie 11 november 2002


De heer G. v.d. Belt gaf een lezing over Historisch Spaarndam.


De voorzitter bedankt de scheidende penningmeester Willem Metselaar voor zijn inzet.


Naast een boek kreeg de penningmeester als aandenken een foto van het bestuur.


Het echtpaar Boudesteijn, mevr. Rina Boudesteijn is vele jaren voorzitster geweest van de Genealogie Vereniging Velsen.


De komende en gaande penningmeester. Willem Metselaar draagt de kas over aan John van der Pol.


Home

©2002-2008 Historische Kring Velsen