Welkom...

... op de website van de Historische Kring Velsen (HKV)! De HKV heeft als doelstelling: het stimuleren en coördineren van het onderzoeken, vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van Velsen en zijn bewoners, alsmede het bevorderen van en/of meewerken aan de instandhouding van de historische objecten en waarden in Velsen. Het "werkgebied" van de HKV omvat IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Velserbroek.
Lees verder >>


24 Maart 2014: Zestiende-eeuwse oproerkraaiers uit Velsen en Beverwijk veroordeeld:

Raad van beroerten in Velsen, Beverwijk en Driehuis

In de geschiedenisboeken over de 80-jarige oorlog is de Beeldenstorm anno 1566 een begrip geworden. Nadat de Spaanse regering in Brussel had besloten dat hagenpreken voorlopig waren toegestaan, was het hek van de dam: overal in de Nederlanden kwamen protestanten uit hun schuilplekken tevoorschijn omdat men van mening was dat er een godsdienstvrijheid was afgekondigd. Niet alleen organiseerde men hagenpreken, men besloot ook dat de kerken gezuiverd moesten worden van ‘afgoderij’. In de noordelijke Nederlanden vond er eind augustus/begin september 1566 een Beeldenstorm plaats in onder andere Delft, Leiden en Alkmaar. Uiteraard was dit volstrekt niet de bedoeling. Een antwoord van de Spaanse koning kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de ijzervreter Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde hij een speciale rechtbank samen om de oproerkraaiers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten.

De onrust anno 1566 is ook aan Velsen, Beverwijk en Driehuis niet ongemerkt voorbij gegaan. Bestuurders en geestelijken van Beverwijk kregen dan ook enkele commissarissen namens de ‘Bloedraad’ op bezoek die wilden weten wat er in de streek gebeurd was. De neerslag van hun bevindingen zijn tegenwoordig in het Rijksarchief Brussel terug te vinden. Uit de documenten wordt duidelijk dat ook maanden na de Beeldenstorm de rust nog niet wedergekeerd was in Beverwijk. Nog in de winter van 1566 kreeg pastoor Cornelis Claesz. onaangenaam bezoek. Het was al avond toen een man kwaad voor zijn deur stond en riep: ‘Jij paap, morgen zul jij je afgoderij weer verkondigen in de kapel. We zullen je neersteken en ophangen!’

Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij vragen als: wat was de Raad van Beroerten? Welke personen uit Beverwijk en Velsen werden door de Raad van Beroerten veroordeeld en wat hadden zij misdaan? Was er een Beeldenstorm in Velsen en Beverwijk? Aan de hand van illustraties wordt deze indrukwekkende geschiedenis uit de doeken gedaan.

In Woonzorgcentrum De Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek zal Sander Wassing een lezing houden.

Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur

Toegang voor leden HKV is gratis, niet-leden betalen €2,-

De koffie is voor eigen rekening.


Voorjaarsledenvergadering

Het bestuur van de Historische Kring Velsen nodigt de leden uit tot het bijwonen van de voorjaarsledenvergadering, te houden op maandag 14 april 2014 in Woonzorgcentrum De Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek.

De aanvang van deze vergadering is 20:00 uur.

De zaal is open om 19:30 uur.

Gastspreker

De gastspreker van deze avond de heer G.J. van Broekhuijsen. Het thema zal zijn: 'Heemgericht Erfgoed in relatie met Kennemerland'.

Agenda

Opening

Mededelingen voorzitter

Ingekomen stukken secretaris

Lezing door de heer G.L. van Broekhuijsen

Pauze

5. Notulen ledenvergadering 11 november 2013

6. Jaarverslagen 2013 van bestuur en werkgroepen

7. Financieel Jaaroverzicht 2013

8. Verslag kascontrolecommissie

9. Benoeming kascontrolecommissie 2014

10. Bestuursuitbreiding

12. Rondvraag

13. Datum volgende ledenvergadering en sluiting


Excursie Begraafplaats Westerveld te Driehuis

Het bestuur van Historische Kring Velsen nodigt u uit voor een excursie op Begraafplaats Westerveld te Driehuis, te houden op zaterdag 17 Mei 2014 om 14.00 uur.

Westerveld vierde vorig jaar twee bijzondere jubilea, te weten 125 jaar begraafplaats en 100 jaar crematorium. Men heeft daar twee prachtige nieuwe boeken aan gewijd en bovendien een CD met daarop de meest vertolkte muziek tijdens een uitvaartplechtigheid de afgelopen 125 jaar. Voor nadere informatie hieromtrent kunt u de website www.bc-westerveld.nl raadplegen.

De excursie staat onder leiding van een medewerker van Westerveld. Er wordt een korte inleiding gegeven over de historie van Westerveld, gevolgd door een rondleiding/wandeling van 1 á 1,5 uur langs monumenten van cultuurhistorische waarde en/of bekendheid van de overledenen.

Deelnemers aan deze excursie dienen er rekening mee te houden dat de rondleiding over geaccidenteerd terrein gaat. Wandelschoenen zijn dus aanbevolen.

De kosten voor deelname zijn € 2,00 per persoon, te betalen bij aanvang.

Maximaal aantal deelnemers 20 á 25 personen. Deelnemers die vorig jaar afvielen ivm de grote aanmelding hebben voorrang en zijn in principe reeds aangemeld.

Aanmelding via Alex Spekking, bij voorkeur via e-mail naar secretariaat@historischekringvelsen.nl of telefonisch op nr. 06-14831644


NB: Mocht het die dag druk zijn met crematies of begrafenissen, dan zal de excursie pas om 16.00 uur aanvangen. In dat geval ontvangt u ca. vier dagen van te voren bericht hierover.


De vrouwen van de Breesaap

Op 15 en 16 mei a.s. gaat Musicalgroep BOMS hun nieuwe productie "De vrouwen van de Breesaap" opvoeren; dit maal in de Stadsschouwburg Velsen omdat het Witte Theater (helaas) haar deuren heeft moeten sluiten.

Deze nieuwe oorspronkelijke musical, geschreven door Sietze Dolstra, is gebaseerd op het boek 'De woede van Abraham' van de IJmuidense publiciste Conny Braam.

Het boek handelt over de aanleg van het Noordzeekanaal (1864-1876) die het einde betekende van de streek tussen Velsen en Wijk aan Zee, de Breesaap, één van de mooiste duingeboeden die ons land heeft gekend. Door het graven van het kanaal, dat precies 150 jaar geleden begon, is de havenstad IJmuiden ontstaan. De noeste kanaalwerkers en hun gezinnen die uit alle delen van het land kwamen toegestroomd, hebben zich na de vooltooiing meestal voorgoed gevestigd en behoren dud tot de eerste IJmuidenaren.

Hun bestaan was hard, ze waren niet welkom bij de oorspronkelijke Velsenaren, maar hun humor, levenskracht en zelfs de goed bedoelde liefdadigheid hielpen hen door de moeilijke pioniersjaren heen.

De afgraving van het kanaal heeft deze regio veel voorspoed gebracht en welvaren, met een enorme geschiedenis aan scheepvaart (sleep) en visserij. Deze voorstelling is daarom vfoor IJmuidenaren en andere betrokkenen leuk en interressant.

Dus wilt u een mooie theateravond ? Kom dan naar deze musical. De musikale leiding is in handen van Bert Stoots, de choreografie in die van Yolanda Germain en voor de algehele leiding en regie staat Evert de Vries garant.

Kaarten zijn te bestellen via www.musicalgroepboms.nl of telefonisch via Leny Warmenhoven: 0255-521026.

De kaarten kosten €17,50 per stuk. Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens één van onze voorstellingen op 15 of 16 Mei.

Aanvang van de voorstelling: 20:15 uur.

Met vriendelijke groet, Bestuur Musicalgroep BOMS


U heeft waarschijnlijk vele malen genoten van de Excursies & Rondleidingen in de omgeving van Velsen. Deelgenomen aan de fiets-excursies o.l.v. Jan Morren of aanwezig geweest bij de lezingen die er in het verleden zijn geweest tijdens de ledenvergaderingen.
De HKV wil in de toekomst meerdere activiteiten organiseren voor zijn leden. Hiervoor hebben we echter wel de steun nodig van bereid willende leden.
Indien u meer informatie wilt over datgene dat er van u verwacht wordt, kunt u contact opnemen met de leden van het bestuur. Zij kunnen u duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn en waar u uw steentje kunt bijdragen.
In principe kunt u alle ideeën die u heeft m.b.t. te organiseren activiteiten kwijt bij het bestuur.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat of bij een van de leden van het bestuur.
secretariaat@historischekringvelsen.nl of bellen naar Alex Spekking 06 148 31 644


Velisena 2013 verschenen

Tijdens de laatste ledenvergadering op 11 november 2013 werd jaargang 22 van Velisena gepresenteerd. Binnenkort in de boekhandel verkrijgbaar. 5-dec cadeausuggestie voor iedereen met belangsteling voor de historie van Velsen...


HKV een inleveradres voor de collecties van de HKV

Geachte leden van de Historische Kring Velsen,

Sinds twee maanden heeft de Historische Kring Velsen een werkgroep Collecties. Deze werkgroep inventariseert de schenkingen die wij ontvangen van HKV leden en niet leden.
Om alles goed te stroomlijnen hebben wij binnen het bestuur afgesproken dat het wenselijk is om een inleveradres van giften te hanteren. Het inleveradres voor giften wordt met ingang van heden het secretariaat van de Historische Kring Velsen.
Het adres is Historische Kring Velsen, Boterkamp 3, 1991 DB Velserbroek.
Heeft u beeld- of filmmateriaal of misschien andere spullen die u wilt schenken aan het collectie archief van de Historische Kring Velsen dan kunt u ons altijd bellen of e mailen. Het spreekt voor zich dat onze collecties altijd voor de leden toegankelijk zijn.

Wij hopen op u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet namens de Historische Kring Velsen
Alex Spekking
Secretaris


Deel III van boek over Santpoort in aantocht

Vanaf 27 november 2013 is deel III van het boek ‘Santpoort-Dorp en –Station in de 20e eeuw’, geschreven door de oud-HKV-voorzitter Guus Hartendorf, te koop in de boekhandel.
Lees verder >>


Excursie begraafplaats Westerveld

De Historische Kring Velsen organiseert op zaterdag 14 september 2013 een excursie op Begraafplaats Westerveld. Westerveld viert dit jaar twee bijzondere jubilea, te weten 125 jaar begraafplaats en 100 jaar crematorium. De excursie staat onder leiding van een medewerker van Westerveld. Er wordt een korte inleiding gegeven over de historie van Westerveld, gevolgd door een rondleiding / wandeling van 1 á 1,5 uur langs monumenten van cultuurhistorische waarde en / of bekendheid van de overledenen.
Lees verder >>


Bouw stadhuis van Velsen 1963-1965

De heer Haanepen heeft de Historische Kring Velsen foto's geschonken van de bouw van het stadhuis van Velsen aan Plein 1945 in IJmuiden. De foto's komen uit de periode 1963-1965 en zijn te bewonderen in de rubriek Foto's van Vroeger.
Lees verder >>


Topvondsten - 60 jaar amateurarcheologie in Kennemerland

Ter ere van het 60-jarig jubileum van de amateurarcheologie in Kennemerland hebben amateurarcheologen van de archeologische werkgroep Haarlem, Beverwijk-Heemskerk en Velsen een tentoonstelling samengesteld. Zij geven een overzicht van de belangrijkste vondsten die zij de afgelopen jaren hebben gedaan. De tentoonstelling is tot en met 21 april 2013 in het archeologisch museum te bezoeken. De toegang is gratis.
Lees verder >>


Bouw spoorwegviaduct De Noostraat in 1964

De Historische Kring Velsen ontvangt regelmatig foto's uit het verleden van Velsen. Zo schonk de heer J.C. Haanepen de Kring onlangs enkele foto's van de bouw van het "nieuwe" spoorviaduct waar menig IJmuidenaar dagelijks onderdoor rijdt. De foto's zijn te bezichtigen in de collectie van Foto's van Vroeger".
Lees verder >>


Historisch IJmond op Facebook

Met de Facebookpagina 'Historisch IJmond' biedt Elly van der Klei-Jansen sinds september 2012 een platform waarop iedereen zijn of haar oude foto's en herinneringen aan Velsen kan plaatsen en delen met anderen. De pagina is een 'must' voor liefhebbers van de historie van Velsen en heeft in enkele weken tijd al veel 'likes' gescoord!
Zie hier >>


Speciale jubileumuitgave van Velisena

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan geeft de Historische Kring Velsen dit jaar een extra editie, een jubileumuitgave van Velisena uit. Deze speciale uitgave draagt de ondertitel Velsen in beeld 1930 en 2012. Hiermee wordt verwezen naar de in deze uitgave opgenomen reeks foto's gemaakt rond 1930 in de gemeente Velsen. Het boek is gratis voor HKV-leden en is vanaf 1 juni 2012 te koop voor niet-leden.
Lees verder >>

Het fotoboek is gepresenteerd tijdens de feestelijke bijeenkomst voor leden en genodigden op zaterdag 19 mei 2012.


... en verder

kunt u op deze site allerhande informatie vinden over de HKV en haar uitgaven en activiteiten, zoals het jaarboek VViaductDeNoostraat.htmlelisena, de Velisena Loopmare (nieuwsbrief van de HKV), diverse andere uitgaven, de excursies, ledenvergaderingen, lezingen en de werkgroepen Genealogie, Lokale geschiedbeoefening, Monumenten, Redactie jaarboek, Straatnaamonderzoek, Begraafplaatsen en Website redactie. Daarnaast biedt de website overzichten van nieuws aangaande de HKV en haar werkgebied, van literatuur over Velsen en van links naar relevante informatie. Bovendien kunt u via de rubriek Gevraagd en gezocht zelf oproepen plaatsen of beantwoorden. En last but not least: u kunt u hier aanmelden als lid van de Historische Kring Velsen.
Via de knoppenbalk aan de linkerzijde kunt u snel en gemakkelijk door onze site wandelen.


Home

©2000-2013 Historische Kring Velsen

.write('')}}checkstat('velisena00','110')